Handouts về Hướng dẫn Tiền thực tế năm học 2021-2022

Handouts về Hướng dẫn Tiền thực tế năm học 2021-2022:
Link:https://drive.google.com/file/d/1QWr-W43ii8ggrqrU4-4OG4EGoKzBuaIJ/view?usp=sharing

Tác giả bài viết: Tổ QLĐT Khoa Dược