Quyết định buộc thôi học từ HK1 năm học 2021-2022

Quyết định buộc thôi học từ HK1 năm học 2021-2022 theo quy chế đào tạo:
https://drive.google.com/file/d/1_5UiyOLbpkN2IGTeABovlxjGXifcKnNq/view?usp=sharing
Quyết định buộc thôi học từ HK1 năm học 2021-2022 theo quy chế công tác sinh viên:
https://drive.google.com/file/d/1fp8kS1BNNiuIMs1Vzuy5tBj_eulOE-wQ/view?usp=sharing
 

Tác giả bài viết: Tổ QLĐT Khoa Dược